Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie •  


 • odwiedzin: 002349
  dzisiaj: 112
  on-line: 3

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY

  17.06.2016r.

  OGŁOSZENIE

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od miesiąca czerwca 2016 r. nastąpiła zmiana terminów wypłaty świadczeń wychowawczych.

       Świadczenie wychowawcze nie wypłacone za miesiąc kwiecień i maj 2016 r. zostaną wypłacone osobom, które mają wydaną decyzję administracyjną do dnia 30 czerwca 2016.

        Świadczenia wychowawcze za każdy kolejny miesiąc będą wypłacane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

  Dyrektor MOPS


  01.06.2016r.
  Spotkanie integracyjnego w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie

  W odpowiedzi na zaproszenie z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, w dniu 19 maja 2016 roku grupa 16 uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechała na spotkanie integracyjne. Celem wyjazdu była prezentacja programu artystycznego seniorów z DDPS Krasnystaw oraz integracja uczestników obu ośrodków wsparcia. Uczestnicy DDPS chcieli się podzielić swoimi pasjami i talentami oraz efektami swoich dokonań artystycznych. Program seniorów z DDPS składał się z montażu słowno - muzycznego i krótkiej scenki kabaretowej.

  więcej informacji


  01.06.2016r.
  Udział wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w Grze Miejskiej „Straż Pożarna w Krasnymstawie – historia i teraźniejszość" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza"

  Dnia 28 maja 2016 roku trzy drużyny z naszej Świetlicy wzięły udział w Grze miejskiej "Straż Pożarna w Krasnymstawie – historia i teraźniejszość" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza". Wszystko rozpoczęło sie o godzinie 1030 przy Dworku Starościańskim w Krasnymstawie. Drużyny wyposażone w bogatą wiedzę ruszyły w teren, aby odpowiedzieć na pytania, zagadki historyczne, rozwiązać łamigłówki i dzielenić się wiedzą na temat Krasnegostawu. Odnajdywali miejsc na podstawie historycznych zdjęć oraz wykonać zadania zręcznościowe. Zadania były bardzo zróżnicowane pod względem trudności.

  więcej informacji


  24.05.2016r.


  25.05.2016r.
  Święto Strażaka – zapoznanie z zawodem strażaka- wizyta wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

  Wychowankowie naszej Świetlicy wybrali sie na krótką, lecz bardzo ciekawą wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce wychowanków serdecznie przywitał dowódca zmiany, który chętnie oprowadzili wychowanków po pomieszczeniach, w których odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. Opowiadał dzieciom o swojej pracy, która jest pracą bardzo niebezpieczną i odpowiedzialną. Wychowankowie dowiedziali się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.

  więcej informacji


  24.05.2016r.
  Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób które ukończyły 75. rok życia.

  W Dzienniku Ustaw 12 maja 2016 r. pod poz. 652 opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ustala m.in., że świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługiwać będzie bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wymienione w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie obwieszczenia. Ww. leki, środki i wyroby minister właściwy do spraw zdrowia wskazywał będzie spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, biorąc pod uwagę:
  1. zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia;
  2. dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
  3. roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;
  4. stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

  Czytaj całość uzasadnienia w formie PDF

  Pobierz treść ustawy w formie PDF

  Czytaj całość omówienia w formie PDF


  24.05.2016r.
  Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
  1. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198),
  2. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),
  3. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1199),
  4. ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),
  5. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

  Pobierz treść jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


  20.05.2016r.
  Majówka

  Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 20.05.2016 r. zorganizowała spotkanie integracyjne „Majówka” dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". Impreza odbyła się na terenie lokalu „Margerita” w Krasnymstawie gdzie siedząc przy stolikach pod parasolami uczestniczki grupy wsparcia zjadły zapiekanki i korzystały z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu miło spędzając czas przy wspólnych rozmowach. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pani Agnieszka Kowalczyk i Regina Hałas.


  12.05.2016r.
  Sprawozdanie dotyczące realizacji zaplanowanego spotkania integracyjnego "Taniec to zdrowie"

  W dniu 12 maja 2016r. o godz.14.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa taneczna w ramach spotkania integracyjnego "Ruch to zdrowie". W spotkaniu uczestniczyło 60 seniorów - uczestników i sympatyków DDPS. Gościem spotkania był Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS w Krasnymstawie. Zgromadzonych bawił zespół "Cukrowniacy" w składzie : Pani Krystyna Kobylańska, Pan Ryszard Król oraz Pan Roman Jawor. Zespół swoją grą porwał do tańca wszystkich uczestników zabawy, oprócz tańca były też inne formy integracji, w których wszyscy uczestniczyli.

  więcej informacji


  10.05.2016r.
  "Zdrowo odżywiam się - kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych" dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Zdrowe odżywianie staje się coraz bardziej popularne. Zdrowe żywienie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia, a tym samym determinuje długość życia. Złe nawyki żywieniowe przyczyniają się do wielu chorób cywilizacyjnych - otyłości,cukrzycy oraz chorób układu krążenia oraz nowotworów. Wobec tego przez cały miesiąc kwiecień wdrażaliśmy wychowanków do zdrowego odżywiania oraz dbania o swoje ciało. Cel, na którym oparliśmy nasz program profilaktyczny to wzbogacanie wiedzy wychowanków o zdrowiu i właściwym odżywianiu człowieka. Skupiliśmy się na zapoznaniu z zasadami zdrowego odżywiania, kształtowaniu nawyków zdrowego odżywiania, uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, zachęcenie do spożywanie zdrowego drugiego śniadania, popularyzacja mleka i jego przetworów oraz zachęcenie do większej aktywności fizycznej.

  więcej informacji


  04.05.2016r.
  Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

  W Monitorze Polskim z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 411 ukazało się Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

  Pobierz treść obwieszczenia


  04.05.2016r.
  Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198),
  2. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),
  3. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1199),
  4. ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),
  5. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

  Pobierz treść jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


  31.03.2016r.
  Spotkanie Wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  W dniu 31 marca 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Dziekan Henryk Kapica, Pan Robert Kościuk - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS Krasnystaw, przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS - Pani Regina Flak, Pani Bożena Pleszczyńska, Pani Grażyna Wyłupek oraz Pani Marta Soczyńska. Ks. Dziekan Henryk Kapica rozpoczął spotkanie modlitwą, następnie pobłogosławił potrawy i złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania. W imieniu władz miasta głos zabrał Pan Rober Kościuk - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, życzenia złożył również Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS Krasnystaw

  więcej informacji


  31.03.2016r.
  "Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży"

  Wielki Tydzień to czas szczególnie ważny, przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstwania Pańskiego. Posiada on własną bogatą obrzędowość oraz wiele zwyczajów. To właśnie z tymi zwyczajami, tradycjami i symbolami Świąt Wielkiej Nocy zapoznaliśmy naszych wychowanków oraz ze: znaczeniem słowa "tradycja"
  - przygotowuje i dekoruje święconkę.

  więcej informacji


  18.03.2016r.
  Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych

  W dniu 18.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Regina Hałas. Czas spotkania upłynął przy stole zastawionym potrawami wielkanocnymi. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi oraz o przygotowaniach do świąt we własnych domach.

  więcej informacji


  16.03.2016r.
  WZORY WNIOSKÓW  Świadczenie wychowawcze w przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  Na jedyne dziecko
  świadczenie wychowawcze jest zależne od dochodu rodziny*
  Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

  Wypełnij wniosek zgodnie
  ze wzorem nr 1

  Na pierwsze i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze jest zależne od dochodu rodziny*
  Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

  Wypełnij wniosek zgodnie
  ze wzorem nr 2

  Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze nie jest zależne od dochodu rodziny*

  Wypełnij wniosek zgodnie
  ze wzorem nr 3

  Wykaz załączników do wniosku


  11.03.2016r.
  KOMUNIKAT

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje,
  że w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. wnioski
  na świadczenia wychowawcze - Rodzina 500+
  będą przyjmowane;  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  w poniedziałki, środy, czwartki piątki
  we wtorki
  w godzinach 7.30 do 15.30
  w godzinach 7.30 do 17.00


  w Urzędzie Miasta (BOM) w Krasnymstawie

  w poniedziałki, środy, czwartki piątki
  we wtorki
  w godzinach 7.30 do 15.30
  w godzinach 8.30 do 16.30

  za pośrednictwem poczty
  na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9

  drogą elektroniczną za pomocą:
  a) Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia ,(empatia.mpips.gov.pl)

  b) Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl)

  c) Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków Dokładna instrukcja wysłania wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej>

  informacja telefoniczna
  82 576 23 24 w 105, w 109

  W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 lipca 2016r.(włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016r.


  11.03.2016r.
  "Dzień Kobiet"

  W dniu 11.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Regina Hałas i Pani Agnieszka Kowalczyk. Uczestniczki spotkania z okazji "Dnia Kobiet" otrzymały róże, integrowały się przy słodkim poczęstunku. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze


  10.03.2016r.
  "Dzień Kobiet"

  W dniu 10 marca 2016 roku Sekcja Pomocy Środowisowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Panie zostały poczęstowane ciastem i własnoręcznie przygotowanymi kanapkami, kawą i herbatę. Każda z pań otrzymała symboliczny podarunek w postaci czekolady. Uczestniczki wspominały spotkania, które szczególnie utknęły im w pamięci. Spotkanie integracyjne upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.


  09.03.2016r.
  "Dzień Kobiet"

  W dniu 09.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji " Dnia Kobiet'' dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Uczestniczki spotkania zostały poczęstowane ciastem, kawą i herbatą, każda z pań otrzymała tulipana. W czasie spotkania rozmawiały o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia.


  08.03.2016r.
  Dzień Kobiet na Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dnia 8 marca 2016 roku dziewczynki z naszej Świetlicy poczyły się naprawdę bardzo wyjątkowo. W tym dniu chłopcy okazali sie prawdziwymi dżentelmenami- przygotowali wyśmienity tort, ciasto i herbatę specjalnie na tą okazję. Oprócz tego wręczyli dziewczynkom własnoręcznie przygotowane kwiaty z bibuły. Dziewczynki były miło zaskoczone, nie dało ukryć się rumieńców na ich twarzach. Wszyscy bardzo zadowoleni częstowali się tortem i ciastem. .

  więcej informacji


  03.03.2016r.
  Infolinia ws. programu Rodzina 500 plus

  Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek od dnia 1 marca 2016 r. uruchomił w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim infolinię dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus. Infolinia będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 0900 do 1400 pod numerem telefonu (81) 74 24 240. Będą ją obsługiwać specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie. W ramach infolinii pracownicy samorządów będą mogli uzyskać informacje na temat sposobu realizacji ustawy, mieszkańcy natomiast będą mogli zapytać o uprawnienia do świadczenia wychowawczego.
  Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Rodzina 500 plus


  02.03.2016r.
  KOMUNIKAT

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że
  od 1 kwietnia 2016r.
  przyjmowane będą wnioski na świadczenia wychowawcze w ramach programu "RODZINA 500 PLUS"
  Wnioski należy składać: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul Piłsudskiego 9 /parter budynku/ pok.3 - 2 stanowiska, pok.5 - 2 stanowiska w biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Krasnymstawie Plac 3-go Maja 29 /parter budynku/ - 1 stanowisko
  WNIOSKI w wersji papierowej do pobrania od 15 marca 2016r.w MOPS Krasnystaw pok 3 i 5 oraz Urzędzie Miasta Krasnystaw.

  Tutaj można pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze


  01.03.2016r.
  PROGRAM RODZINA 500plus

  Wnioski przyjmowane będą w MOPS Krasnystaw ( parter ) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urząd Miasta Krasnystaw od dnia
  1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie
  3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r.(włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br.
  Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi. Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli miesieczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


  01.03.2016r.
  Sprawozdanie z zajęć świetlicowych organizowanych w okresie Ferii zimowych

  Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. W tym roku po raz pierwszy nasza Świetlica zorganizowała Ferie dla 25 wychowanków w okresie od 15 lutego do 26 lutego 2016 roku. Dzieci miały okazję przeżyć wiele niezapomnianych chwil, pełnych radości. Zajęcia były bardzo urozmaicone. Począwszy od zabaw ruchowych, tańców integracyjnych, gier świetlicowych, planszowych, karcianych, karaoke, poprzez wycieczki, wyjazdy i wyjścia, a kończąc na zajęciach plastycznych, m.in. kolorowankach, wyklejankach, figurkach z masy solnej i konkursach plastycznych. Wychowankowie spotykali się przez dziesięć dni codziennie.

  więcej informacji


  15.02.2016r.
  "Prelekcja na temat profilaktyki grypy w Dzienny Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 15 lutego 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie na temat profilaktyki grypy, zorganizowane dla uczestników DDPS. Wykład poprowadziła Pani Bogumiła Prymaczuk - Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie . Prezentacja multimedialna przybliżyła seniorom biologię wirusów wywołujących grypę, co znaczy grypa ptasia, świńska i sezonowa, a także dlaczego nie należy lekceważyć grypy. Pani Bogumiła Prymaczuk szczegółowo omówiła jak zapobiegać szerzeniu się zakażenia, czyli jak się chronić i samemu nie zakażać. Ponadto przedstawiła obecną sytuację epidemiologiczną i związane z nią zagrożenia oraz omówiła działania szczepionek ochronnych.


  11.02.2016r.
  "Spotkanie z okazji Święta Miłości w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 11 lutego 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Święta Miłości, zorganizowane dla uczestników DDPS. Gościem spotkania była Pani Bożena Pleszczyńska - Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Spotkanie podzielone było na dwie części - w pierwszej części Seniorski Kabaret "Humor, satyra" przedstawił skecz pod tytułem: "Kierownik Florczak i personel Malinowski" a także zaprezentował humorystyczną scenkę z życia małżeńskiego pod tytułem "On i ona odcinek 1655". Następnie były występy solowe uczestników DDPS prezentujące zgromadzonym koleżankom i kolegom wiersze i piosenki o tematyce miłosnej. Wstępy artystyczne sprawiły ogromną radość oglądającym.

  więcej informacji


  10.02.2016r.
  "Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka"

  W dniu 10 lutego 2016 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 "Słoneczna Jedynaczka" uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków z grupy "Żabki". Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy przedszkolaków gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły serduszka.

  więcej informacji


  30.01.2016r.
  "Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 30.01.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowana zabawę choinkowa dla 70 dzieci wywodzących się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Krasnegostawu. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę rozpoczęła Pani Ewa Jastrzębska - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej witając dzieci z opiekunami oraz zaproszonych gości, Pana Roberta Kościuka - z-cę Burmistrza Krasnegostawu, Pana Edwarda Kawęckiego - Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw oraz Panią Alicję Grabiec - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie.

  więcej informacji

  30.01.2016r.
  PODZIĘKOWANIE

  Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie serdecznie dziękuje
  Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie pracowni stolarskiej

  za współpracę i wykonanie karmnika dla ptaków dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Mariusz Antoniak
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Marta Soczyńska
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  w Krasnymstawie

  30.01.2016r.
  PODZIĘKOWANIE
  Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie serdecznie dziękuje

  Pani Marcie Śliwińskiej

  za bezinteresowną pomoc w projekcie graficznym- logo Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  Mariusz Antoniak
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Marta Soczyńska
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  w Krasnymstawie


  29.01.2016r.
  "Zabawa karnawałowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 29 stycznia 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyło 65 seniorów, a także zaproszeni goście. Karnawał to okres zabaw i spotkań towarzyskich, uczestnicy DDPS z niecierpliwością czekali na ten dzień. Celem spotkania oprócz kultywowania tradycji ludowych była również integracja środowiska seniorów. Atrakcją tegorocznej zabawy był premierowy występ seniorskiego kabaretu uczestników DDPS - "Humor, satyra" przedstawiający skecz pod tytułem: "Kierownik Florczak i personel Malinowski". Wszyscy z dużym zainteresowaniem oglądali humorystyczną scenkę przedstawiającą poranek w biurze.

  więcej informacji


  29.01.2016r.
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania  Panu Januszowi Mazurkowi MAZUREK METAL
  22 - 300 Krasnystaw ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95  za bezinteresowną pomoc w organizacji transportu żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

  Dzięki Pana wrażliwości i życzliwości ponad 10 ton artykułów spożywczych trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Krasnegostawu.

  więcej informacji


  28.01.2016r.
  "Zabawa Karnawałowa dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie"

  Miesiąc styczeń jest tradycyjnie miesiącem zabaw karnawałowych. Wobec tego taką też zabawę postanowiłyśmy zorganizować dla naszych wychowanków Świetlicy. Dnia 28 stycznia 2016 roku nasza Świetlica zamieniła się w salę balową. Wcześniej wychowankowie na zajęciach przygotowali elementy, które miały posłużyć do dekoracji sali - różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony oraz uczyli się projektowania masek, czapek i kotylionów karnawałowych. Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie. Bardzo ważną rolę w sprawnym przeprowadzeniu imprezy odegrały wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Krasnegostawu pod przewodnictwem Pani Katarzyny Wójtowicz. Za pomoc serdecznie dziękujemy!

  więcej informacji


  28.01.2016r.
  "Dzień Babci i Dziadka" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dnia 22 stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy obchodziliśmy ważne Święto, a mianowicie Dzień Babci i Dziadka. Na tą uroczystość zostali zaproszeni seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z p.o. Kierownika Panią Agnieszką Radczuk. Celem tego spotkania było przede wszystkim kształtowanie uczuć, szacunku, kulturalnego zachowania się wobec osób starszych, obmyślenie różnych niespodzianek sprawiających radość najbliższym.

  więcej informacji


  27.01.2016r.
  KOMUNIKAT w sprawie programu "RODZINA 500 PLUS"

  Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie programu "Rodzina 500 plus". Program "Rodzina 500 plus" to wprowadzenie świadczenia wychowawczego na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Aby otrzymać ww świadczenia także na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice,opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie - świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres 1 roku - od 1 października do 30 września Pierwsze przyznanie świadczenia będzie ważne dłużej do 30 września 2017r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków kiedy program wejdzie w życie. Wysokość świadczenia wychowawczego wg.projektu programu "Rodzina 500 plus" wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.Program wejdzie prawdopodobnie od kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


  27.01.2016r.
  Ustawa "złotówka za złotówkę" od 1 stycznia 2016 roku


  Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.


  Zasada "złotówka za złotówkę"

  Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (od 1 listopada 2015 r. wynoszący 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
  Jakich zasiłków dotyczy "złotówka za złotówkę"

  Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
  o urodzenia dziecka,
  o samotnego wychowywania dziecka,
  o opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  o wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  o rozpoczęcia roku szkolnego,
  o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
  Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.


  27.01.2016r.
  KOMUNIKAT

  w sprawie zmiany wysokości dochodu rodziny ,wysokości świadczeń rodzinnych


  Od 1 listopada 2015r kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie.

  Od 1 listopada 2015r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
  Ulega również zmianie wysokość następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:
  - z tytułu wielodzietności 90 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 80 zł do lat 5, 100 zł powyżej 5 lat,
  - w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej 63 zł,
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 105 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci,


  27.01.2016r.
  KOMUNIKAT

  w sprawie nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego
  od 1 stycznia 2016 roku rodziny którym urodzi się dziecko,a które do tej pory nie mogły korzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego będą mogły otrzymać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały rok Świadczenie rodzicielskie
  od 1 stycznia 2016 r.

  Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli studenci, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilno - prawnych. Świadczenie wynosi 1000 zł netto miesięcznie , niezależnie od dochodu rodziców, przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka . W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, okres wypłacania świadczenia wydłuży się do 71 tygodni, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie - do ukończenia przez nie 7 lat.
  Świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Jeśli przykładowo, dziecko urodzi się 1 listopada 2015 r., rodzice będą mogli pobierać pieniądze przez 10 kolejnych miesięcy. Analogicznie do urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wymieniać się świadczeniem dowolnie po pierwszych 14 tygodniach.
  Komu nie przysługuje?
  Świadczenia rodzicielskiego nie otrzymają osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych.
  Kiedy zgłosić się po świadczenie?
  Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. Złożenie wniosku po tym czasie nie będzie zupełnie dyskwalifikować z otrzymania świadczenia, ale skróci czas jego wypłacania - pieniądze będą przysługiwać dopiero od momentu złożenia wniosku i nie będzie istniała możliwość "odzyskania" pieniędzy za poprzednie miesiące Świadczenie rodzicielskie a inne świadczenia
  W razie zbiegu uprawnień do następujących świadczeń :
  1) świadczenia rodzicielskiego lub
  2) świadczenia pielęgnacyjnego lub
  3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
  4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
  5) zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
  Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?
  W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez internet.


  15.01.2016r.
  Spotkania Opłatkowego w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Dnia 15 stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy odbyło się Wielkie Święto - Spotkanie Opłatkowe połączone z poświęceniem społeczności świetlicowej oraz przedstawieniem inscenizacji Jasełek przez wychowanków Świetlicy.
       Na uroczystość przybyli zaproszeni goście - ks. Henryk Kapica, Proboszcz i Dziekan Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, przedstawiciele Urzędu Miasta w Krasnymstawie Pani Alicja Grabiec - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rodzinie, Pani Agnieszka Pocińska - Bartnik- Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Radna Rady Miasta Krasnystaw, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z przedstawicielami kadry kierowniczej, asystent rodziny - Pani Bożena Piątkowska, Pani Bożenna Pachla - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Pani Ewa Harasim - pracownik Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie, wychowawcy, rodzice i wychowankowie Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  więcej informacji


  06.01.2016r.
  "Tradycja Trzech Króli" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Na początku stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy odbyły się zajęcia tematyczne - Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana też Świętem Trzech Króli lub Szczodrym Wieczorem (z uwagi na dawną tradycję obdarowywania tego dnia dzieci prezentami). Święto nawiązuje do opisywanych w Ewangelii Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez tajemniczą gwiazdę przybywają, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus i złożyć Mu dary. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym.      Wychowankowie na zajęciach nie tylko poznali historię Święta, tradycję oraz zwyczaje obchodzenia tego Święta oraz wykształcili właściwy stosunek do tradycji i zwyczajów świątecznych, a także ćwiczyli zdolności teatralne w odgrywaniu przedstawienia - Jasełek. Wychowankowie przy pomocy wychowawczyń przygotowali piękne, ozdobione kryształami korony. Dzięki przedstawieniu Jasełek wychowankowie rozwinęli predyspozycje i zdolności aktorskie, czerpali radość ze wspólnego bycia razem, wykształcili umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek.

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl