Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie •  


 • odwiedzin: 059889
  dzisiaj: 2
  on-line: 2

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY
  19.12.2014r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Realizacja talonów wydawanych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Informacja.pdf

  18.12.2014r.

  Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Krasnegostawu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w 2015r.

  zarządzenie.pdf

  16.12.2014r.

  Informacja o złożonych ofertach
  "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Informacja.pdf

  11.12.2014r.

  Spotkanie Mikołajkowe

  Dnia 05.12.2014 roku odbyło się "Spotkanie Mikołajkowe" dla dzieci wywodzących się z rodzin wielodzietnych, niepełnych z terenu Miasta Krasnystaw. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Ewa Jastrzębska witając wszystkich przybyłych gości.

  więcej informacji.pdf

  10.12.2014r.

  Informacja o złożonych ofertach
  „Realizacja talonów wydawanych dla podopiecznych
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

  Informacja.pdf

  10.12.2014r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ogłasza nabór wniosków na staż współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 2 uczestników projektu systemowego
  "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna nie pracujących klientów
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  posiadających kwalifikacje w zawodach:  - florysta - 1 osoba,
  - spawacz MIG/MAG - 1 osoba,

  lub inne pokrewne
  Termin przyjmowania wniosków :
  10.12.2014r. do 17.12.2014r.

  Okres trwania stażu od stycznia - marca 2015r.

  Warunkiem zorganizowania stażu jest złożenie wniosku w wyżej wskazanym terminie (wnioski do pobrania: www.mops.org.pl)
  Nie wymagana jest deklaracja o dalszym zatrudnieniu.  O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie.

  Zapraszamy instytucje oraz przedsiębiorców lokalnych prowadzących działalność w zakresie ww. zawodów do składania wniosków o staż.

  Osoba do kontaktu: Monika Sawa - Koordynator projektu tel. 82 576 23 24
  WNIOSEK.pdf
  REGULAMIN STAŻU.pdf

  08.12.2014r.

  Program niskooprocentowanych pożyczek "Wsparcie w starcie"

  Od 17 listopada 2014 r. młodzi z całej Polski mogą skorzystać ze "Wsparcia w starcie". Program nisko oprocentowanych pożyczek przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
  - "Wsparcie w starcie" to konkretna pomoc dla młodych planujących wejście na rynek pracy. Wśród absolwentów i studentów nie brakuje osób przedsiębiorczych, które mają pomysły na biznes. Cieszę się, że pomagamy im realizować te plany – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

  Kto może skorzystać ze wsparcia?

    - osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
    - absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
    - absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
    - studenci ostatniego roku studiów.

  Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi?

  Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu (obecnie 74 800 zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie 1/4 stopy redyskonta weksli.

  Jak otrzymać pożyczkę?

  Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.
  Od 17 listopada br. studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z kolejnymi instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na program 500 mln zł do 2021 r.

  Informacje o programie oraz historie pierwszych firm znajdziesz na www.mpips.gov.pl/wsparciewstarcie ,

  08.12.2014r.

  2 plus 3 na plusie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


        Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2014 r. projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej (obecnie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane są w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych).
        Od 1 stycznia 2015 r. każda rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający rodzinom specjalne uprawnienia, niezależnie od osiąganego dochodu. W projekcie ustawy określono zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień wynikających z Karty, które polegają na korzystniejszym - w stosunku do ogólnie obowiązującego - dostępie do towarów, usług w tym przejazdów, oraz innych form działalności.
        Do projektu ustawy przeniesiono rozwiązania funkcjonujące do tej pory w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który Rada Ministrów przyjęła w maju 2014 r. Zarówno program, jak i przepisy projektowanej ustawy, wpisują się w politykę prorodzinną państwa, której jednym z głównych kierunków jest promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.
        Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwać członkowi rodziny wielodzietnej rozumianej jako rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:
  - do ukończenia 18. roku życia;
  - do ukończenia 25. roku życia w przypadku dziecka uczącego się w szkole lub szkole wyższej.
        W rodzinach posiadających dzieci ze stwierdzonym orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, Karta będzie przyznawana bez ograniczeń wiekowych. Kartę mogą otrzymać także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
        Karta będzie przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia wydawany będzie duplikat. Będzie kosztował 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana.
        Przepisy projektu ustawy określają sposób, tryb i wymagania (np. niezbędne dokumenty) dotyczące wniosku o wydanie Karty. Wniosek o przyznanie karty będzie można składać także w formie dokumentu elektronicznego.
        Przyjęto, że dziecko zachowa uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej (np. jedno z rodzeństwa ukończy 25. rok życia). Rodzicom Karta ma być przyznawana na czas nieokreślony.
        Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek na wstęp na przykład do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Każda instytucja, która przyzna rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będzie miała prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Ulgi, zniżki i inne uprawnienia mogą przyznawać rodzinom wielodzietnym podmioty inne niż instytucje podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.
        Rodzicom oraz małżonkom rodziców wchodzących w skład rodzin wielodzietnych będzie przysługiwać ulga 37 proc. w przejazdach jednorazowych koleją (pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe). Na przejazdy koleją w ramach imiennych biletów miesięcznych ulga wyniesie 49 proc. (pociągi osobowe i pośpieszne). Ponadto posiadacze Kart będą zwolnieni z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Zapłacą też niższe opłaty paszportowe.

  Źródło: CIR

  za: Serwis Samorządowy PAP

  05.12.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Sprostowanie dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
  "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie".


  sprostowanie.odt
  Załączniki nr 7.pdf


  02.12.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  Specyfikacja SIWZ.pdf
  Załączniki.pdf


  05.12.2014r. zostało umieszczone ogłoszenie o zmianach do SIWZ dot. Załącznik Nr 7-wzór umowy.

  02.12.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Realizacja talonów wydawanych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  Specyfikacja SIWZ.pdf
  Załączniki.pdf


  27.11.2014r.

  Spotkanie Andrzejkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Dnia 27 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia" wraz z ich otoczeniem. Spotkanie z okazji Andrzejek odbyło się w atmosferze wróżb i magii, pozwoliło oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Uczestniczki spotkania we własnym zakresie przygotowały posiłek serwowany w trakcie spotkania.

  więcej informacji.pdf


  27.11.2014r.

  Zabawa andrzejkowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Dnia 27 listopada 2014 roku o godz.1400 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana dla uczestników ośrodka wsparcia.

  więcej informacji.pdf


  26.11.2014r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi

  zawiadomienie.pdf

  25.11.2014r.

  Spotkanie Andrzejkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Dnia 25 listopada 2014 roku odbyło się "Spotkanie Andrzejkowe" uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej"

  więcej informacji.pdf


  25.11.2014r.

  Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

        Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych i obchodzony jest w całej Polsce 21 listopada.
        Wczoraj dnia 24 listopada w Krasnostawskim Domu Kultury miały miejsce obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu naszego Miasta wśród nich: Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Przewodniczący Komisji Samorządowej Rady Miasta Krasnystaw Stanisław Dębski jak również pracownicy socjalni pracujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Waldemar Federowicz.
        Zgromadzonych gości powitali Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Antoniak oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Bożenna Pachla, którzy podziękowali swoim współpracownikom za zaangażowanie i trud który wkładają w codzienną pracę. Podziękowania skierowane były także do Burmistrza Krasnegostawu Andrzeja Jakubca za doskonałą współpracę i troskę jaką miejski samorząd otacza osoby najbardziej potrzebujące.
        Po wystąpieniu Dyrektora Mariusza Antoniaka oraz Kierownik Bożenny Pachli głos zabrał Burmistrz Andrzej Jakubiec, który w słowach skierowanych do pracowników socjalnym serdeczne podziękował im za udzielenie każdego dnia pomocy, skierowanej do wszystkich osób potrzebujących wsparcia. Burmistrz wszystkim pracownikom socjalnym życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym oraz aby pomoc udzielana drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję.
        W dowód uznania za trud włożony w wykonanie niełatwej pracy na rzecz potrzebujących Burmistrz Krasnegostawu przekazał kwiaty dla pracowników socjalnych na ręce Kierownik ŚDS Bożenny Pachli, oraz byłej Dyrektor MOPS Jadwigi Zajączkowskiej.
        Uroczystości związane z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił występ artystyczny z udziałem dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury przygotowany przez Jadwigę Litkowską oraz Annę Klus.
        W dniu 21 listopada 2014r.w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, w czasie uroczystej gali wręczenia wyróżnień w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyróżnienie otrzymała Anna Worotyńska, pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie, zatrudniona na stanowisku pedagoga. Z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka otrzymała Dyplom uznania, będący wyrazem szacunku dla pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia. Jak również za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Regina Flak, Regina Hałas, Ewa Jastrzębską, Jadwiga Krzyżanowska, Bożenna Pachla, Bożena Pleszczyńska, Anna Pudło, Wanda Sobczak, Roman Troć, Grażyna Wyłupek.. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

  25.11.2014r.

  Informacja z otwarcia ofert

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 14 listopada 2014r., Nr sprawy: OPS.IV.5004.1.4.2014 na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługa trenerska) pt.: Trening gospodarowania budżetem domowym, realizowanego w ramach projektu "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, wpłynęło 6 ofert do dnia 24 listopada 2014r. do godziny 1200 oraz 1 oferta po godzinie 1200.

  Informacja.pdf

  25.11.2014r.

  Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w 2015r.

  zarządzenie.pdf
  załącznik do zarządzenia

  25.11.2014r.

  Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Krasnystaw na lata 2014 - 2020

  strategia 2014-2020.pdf
  formularz konsultacji.doc
  zarządzenie.pdf

  23.11.2014r.

  Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

  W dniu 23 listopada 2014r. odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie został zarejestrowany 27 sztab, który zbierał dary na terenie naszego miasta przez 25 wolontariuszy oraz 33 przyjaciół akcji.
  więcej informacji.pdf


  21.11.2014r.

  ZŁOTA DZIESIĄTKA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA
  POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

        Dnia 21 listopada 2014r. o godz. 12.30 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
        Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Regina Flak, Regina Hałas, Ewa Jastrzębską, Jadwiga Krzyżanowska, Bożenna Pachla, Bożena Pleszczyńska, Anna Pudło, Wanda Sobczak, Roman Troć, Grażyna Wyłupek. Laureaci odebrali medale z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciech Wilka - " To wielkie święto całego środowiska pomocy społecznej. Jest ono formą wyróżnienia - wśród innych zawodów - pracowników pomocy społecznej, dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla społeczeństwa. Wykonujecie państwo trudną pracę, która wymaga zaangażowania, determinacji i wytrwałości - podkreślił wojewoda lubelski w swoim wystąpieniu.

  Odznaczonym serdecznie GRATULUJEMY........

  14.11.2014r.

  Sztab nr 27 Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę


  Sztab nr 27 Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę zarejestrowany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że podczas Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w dniu 23 listopada 2014r. w godzinach od 10.00-14.00 na terenie Miasta Krasnystaw zostaną zorganizowane następujące punkty zbiórki darów:
  Punkty stałe:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9
  2. Sklep Aldik ul. Okrzei 12
  3. Sklep Biedronka ul. Nieczaja 2
  4. Sklep Biedronka ul. PCK 7
  5. Sklep Biedronka Zakrecie 2f

  Punkty ruchome:

  1. Parking przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i ul. Chmielnej
  2. Pasaż handlowy ul. Okrzei
  3. Parking przy sklepie Malinka ul. PCK


  14.11.2014r.

  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - usługi

  Realizację usługi przeprowadzenia Treningu gospodarowania budżetem domowym w wymiarze 16 godzin edukacyjnych skierowane jest do 19 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Aktywność popłaca wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Zapytanie ofertowe.pdf
  Formularz oferty.pdf
  Formularz oferty.doc

  13.11.2014r.


  05.11.2014r.


  31.10.2014r.

  Wyrok TK - Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. - Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wyrok Trybunału nie oznacza zatem usunięcia tego kryterium z ustawy. Nie stanowi również podstawy do uchylenia decyzji, które już przyznały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

  Więcej informacji na stronie zewnętrznej Trybunału Konstytucyjnego
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego


  27.10.2014r.


  KONTRAKT SOCJALNY - STAŻE ZAWODOWE

  Od dnia 27.10.2014r. do 28.02.2015r. w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej 6 uczestników projektu realizujących kontrakt socjalny projektu systemowego "Aktywność popłaca" rozpoczęło staż zawodowy u pracodawcy z zakresu:

  - kucharz - 1 osoba,
  - fryzjer - 1 osoba,
  - opiekunka dziecięca - 2 osoby,
  - masażysta - 1 osoba,
  - wychowawca świetlicy - 1 osoba.

  Staże realizowane są na terenie Miasta Krasnystaw u lokalnych instytucji publicznych oraz przedsiębiorców. W ramach stażu 1 uczestnik projektu odbywający staż na stanowisku Kucharza został wyposażony w odzież roboczą niezbędną na stanowisku pracy.

  27.10.2014r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ogłasza nabór wniosków na staż współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 3 uczestników projektu systemowego
  "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna nie pracujących klientów
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  posiadających kwalifikacje w zawodach:


  posiadających kwalifikacje w zawodach:


  - florysta - 1 osoba,
  - farmaceuta - 1 osoba,
  - technolog robót wykończeniowych - 1 osoba
  lub inne pokrewne
  Termin przyjmowania wniosków :


  27.10.2014r. do 31.10.2014r.


  Okres trwania stażu od 3 do 5 miesięcy.


  Warunkiem zorganizowania stażu jest złożenie wniosku w wyżej wskazanym terminie (wnioski do pobrania: www.mops.org.pl)
  Nie wymagana jest deklaracja o dalszym zatrudnieniu.


  O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie.

  Zapraszamy instytucje oraz przedsiębiorców lokalnych prowadzących działalność w zakresie ww. zawodów do składania wniosków o staż.

  Osoba do kontaktu: Monika Sawa - Koordynator projektu tel. 82 576 23 24
  REGULAMIN STAŻU.doc
  WNIOSEK.doc


  21.10.2014r.

  Dzień Seniora w Krasnymstawie

       We wtorek 21 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, podopieczni DDPS świętowali „Dzień Seniora”. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość charakteryzowała się wyjątkowo miłą i przyjazną atmosferą.      Na uroczystości oprócz Seniorów oraz pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej obecni byli między innymi: Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec,       Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki, Sekretarz Miasta Andrzej Kmicic, Przewodniczący Komisji Samorządowej Rady Miasta Krasnystaw Stanisław Dębski oraz duchowieństwo w osobach: Księdza prałata Piotra Kimaka i Księdza dziekana Henryka Kapicy

  Podczas obchodów Dnia Seniora głos zabrał Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec. Październik to miesiąc osób starszych, od których powinniśmy czerpać ogromną wiedzę i zdobywane latami doświadczenie. Jestem pełen podziwu dla Państwa, że w tak pięknej jesieni życia, w której obecnie jesteście potraficie znaleźć w sobie tyle radości. Niejednokrotnie krasnostawscy Seniorzy udowodnili, że są w znakomitej formie, a to dzięki takim miejscom jak Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który zapewnia możliwość spędzenia wolnego czasu, rozwoju pasji i zainteresowań w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. W imieniu mieszkańców Krasnegostawu pragnę wszystkim Seniorom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, oraz zadowolenia z najbliższych. – Powiedział Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec. W podobnym tonie wypowiedział się Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki, który złożył najserdeczniejsze życzenia i przekazał bukiet kwiatów na ręce najstarszej Seniorki wśród zgromadzonych na uroczystości gości. Atmosfera w Dziennym Domu Pomocy Społecznej była doskonała. Nie zabrakło smacznego poczęstunku,śpiewów i tańców. Seniorzy tryskali wspaniałym humorem i zachwycali dobra kondycją.


  19.09.2014r.

  "Wycieczka do Lublina"

  W dniu 19 października 2014 roku zorganizowano wycieczkę do Lublina dla 16 osobowej grupy dzieci korzystających ze wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  więcej informacji.pdf


  16.10.2014r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ogłasza nabór wniosków na staż współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 2 uczestników projektu systemowego
  "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna nie pracujących klientów
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  posiadających kwalifikacje w zawodach:


  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  posiadających kwalifikacje w zawodach:

  - florysta - 1 osoba,
  - farmaceuta - 1 osoba,
  lub inne pokrewne

  Termin przyjmowania wniosków :
  16.10.2014r. do 24.10.2014r.


  Okres trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

  Warunkiem zorganizowania stażu jest złożenie wniosku w wyżej wskazanym terminie.
  Nie wymagana jest deklaracja o dalszym zatrudnieniu.


  O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie.

  Zapraszamy instytucje oraz przedsiębiorców lokalnych prowadzących działalność w zakresie ww. zawodów do składania wniosków o staż.

  Osoba do kontaktu: Monika Sawa - Koordynator projektu tel. 82 576 23 24

  Regilamin stażu.pdf
  Wniosek.doc


  13-14.10.2014r.

  "WYJAZD AKTYWIZACYJNO - KULTURALNY DO WARSZAWY"

  W dniach 13 - 14 października 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę do Warszawy dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej". Celem wyjazdu było oderwanie się od problemów życia codziennego oraz poznanie dorobku historyczno - kulturowego Warszawy.
  więcej informacji.pdf


  07.10.2014r.

  Nabór wniosków na staż

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ogłasza nabór wniosków na staż współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 8 uczestników projektu systemowego
  "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna nie pracujących klientów


  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  posiadających kwalifikacje w zawodach:

  - opiekunka dziecięca - 2 osoby,
  - kucharz - 1 osoba,
  - masażysta - 1 osoba,
  - florysta - 1 osoba,
  - fryzjer - 1 osoba,
  - instruktor tańca - 1 osoba,
  - farmaceuta - 1 osoba
  lub inne pokrewne

  Termin przyjmowania wniosków :
  07.10.2014r. do 13.10.2014r.


  Okres trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

  Warunkiem zorganizowania stażu jest złożenie wniosku w wyżej wskazanym terminie.
  Nie wymagana jest deklaracja o dalszym zatrudnieniu.


  O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie.

  Zapraszamy instytucje oraz przedsiębiorców lokalnych prowadzących działalność w zakresie ww. zawodów do składania wniosków o staż.

  Regilamin stażu.pdf
  Wniosek.doc


  06.10.2014r.

  "Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży"

  W dniu 6 października 2014 roku odbyło się pierwsze poradnictwo psychologiczne skierowane do dzieci i młodzieży. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, który przywitał przybyłe dzieci wraz z rodzicami.
  więcej informacji.pdf


  03-04.10.2014r.

  "Podziel się posiłkiem"

  W dniach 3 - 4 października 2014 roku przy współpracy z Lubelskim Bankiem Żywności oraz Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej przeprowadzona została zbiórka żywności w ramach akcji "Podziel się posiłkiem".
  więcej informacji.pdf


  02.10.2014r.

  "Wyjście do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 2 października 2014 roku seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wybrali się do Muzeum Regionalnego. Podczas zwiedzania uczestnicy DDPS poszerzyli swoją wiedzę na temat historii miasta i regionu. Największe wrażenie na seniorach zrobiła wystawa "Pieprzno i szafranno moja mości panno" - rekonstrukcja kuchni dworskiej z XIX w. Uczestnikom podobała się również wystawa: "Wyposażenie kuchni wiejskiej z XIX wieku".
  więcej informacji.pdf


  01.10.2014r.

  "Poradnictwo specjalistyczne"

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. zostanie zorganizowane poradnictwo specjalistyczne dla 11 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
        Powyższe osoby brały udział w spotkaniu ze specjalistami w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym, w ramach prowadzonej procedury "Niebieskiej Karty".
        Poradnictwa specjalistycznego w miejscu zamieszkania udzielać będzie pedagog, wieloletni członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i były członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
        Środki na realizację powyższego zadania zostaną zabezpieczone z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw.


  01.10.2014r.

  "Poradnictwo psychologiczne"

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. zostanie zorganizowane poradnictwo psychologiczne dla 15 osobowej grupy dzieci
  i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz niezaradnych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
        Poradnictwo odbywać się będzie w formie porad grupowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dla 13 dzieci oraz w formie porad indywidualnych w miejscu zamieszkania dla 3 dzieci.
        Poradnictwa psychologicznego udzielać będzie psycholog, której dobrze znana jest praca z dziećmi i młodzieżą.
       Środki na realizację powyższego zadania zostaną zabezpieczone z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw.


  26.09.2014r.

  "Święto Pieczonego Ziemniakaw Miejski Ośrodku Pomocy Społecznejw Krasnymstawie"

  W dniu 26.09.2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji ,,Święta pieczonego ziemniaka" dla 20 uczestników grupy wsparcia ,,Krok w przód". Z uwagi na deszczową pogodę impreza odbyła się w sali posiedzeń tut Ośrodka. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani pieczonymi ziemniakami, kiełbaskami. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.


  więcej informacji.pdf


  29.09.2014r.

  „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji"

  „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji" opublikowany. W Monitorze Polskim z dnia 16 września 2014 r., pod poz. 165 opublikowana została Uchwała Nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji". „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji" jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym. Ustanowiono go w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju - „Strategii Rozwoju Kraju 2020", Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju. W dokumencie przedstawiono projektowaną politykę państwa w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  więcej informacji.pdf


  29.09.2014r.

  Działania podejmowane na rzecz osób w podeszłym wieku

  W związku z informacją z Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.senior.gov.pl , na której mogą Państwo znaleźć aktualne dane dotyczące działań podejmowanych na rzecz osób w podeszłym wieku.

  Jednocześnie informujemy, że MPiPS realizuje projekt pod nazwą „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi", który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jego kolejnym etapem będzie utworzenie platformy internetowej (umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz zawierającej bazę danych użytecznych dla pracodawców i pracowników w sektorze usług medyczno-opiekuńczych). Baza będzie tworzona przez środowiska szczególnie zainteresowane tematyką opieki długoterminowej w Polsce.


  09.09.2014r.

  "Wycieczka do Lublina"

  W dniu 9 września 2014r. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę do Lublina. Piękna pogoda, wspólne śpiewanie podczas podróży wprowadziło wszystkich w dobry nastój. Pierwszym punktem zwiedzania było Muzeum Lubelskie - Zamek w Lublinie.

  więcej informacji.pdf


  04.09.2014r.

  " Święto pieczonego ziemniaka"

  W dniu 4 września 2014r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Święta pieczonego ziemniaka, zorganizowane dla uczestników DDPS. W spotkaniu wziął udział Pan Mariusz Antoniak Dyrektor MOPS oraz Pani Bożena Pleszczyńska - Główna księgowa MOPS. Spotkanie rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem. Dla seniorów były przygotowane ciekawe zabawy i konkursy z nagrodami. .

  więcej informacji.pdf


  01.09.2014r.

  "Wyprawka Szkolna 2014/2015"

  Burmistrz Krasnegostawu informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –„Wyprawka szkolna” w Zespołach Szkół Nr 1 ,Nr 4 i Nr 5 będą wydawane wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015
  w terminie do dnia 5 września 2014 r. Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można otrzymać w Zespołach Szkół Nr 1, Nr 4 i Nr 5 oraz w Urzędzie Miasta - pok. 29, tel. 82-576-21-57 wew. 122.

  OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

  Wniosek - dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty i pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży

  01.09.2014r.

  Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

  Od 1 września 2014r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad 2014r. następuje do dnia 31 grudnia 2014r. Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Pisudskiego 9 oraz na stronie internetowej ođrodka.

  30.08.2014r.

  "Turnus rehabilitacyjny w Ustce"

  W dniu 30 sierpnia 2014 roku 12 osobowa grupa seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechała na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny. Po raz kolejny miejscem turnusu było Sanatorium PROMYK w Ustce. Podróż przebiegała w dobrej atmosferze wypełnionej wspólnym śpiewem i rozmowami. W czasie postoju seniorzy uczestniczyli w ćwiczeniach ruchowych, których celem była poprawa samopoczucia i krążenia krwi. O godz. 17.30 grupa szczęśliwie dojechała do celu.

  więcej informacji.pdf


  11-13.08.2014r.

  "Wycieczka do Trojanowa""

  W dniach 11 - 13 sierpnia 2014 roku odbyła się integracyjna wycieczka grupy samopomocowej "Twarzą do życia".

  więcej informacji.pdf


  19.08.2014r.

  "Wycieczka do Krasnobrodu uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 19 sierpnia 2014 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę do Krasnobrodu. Celem wyjazdu była integracja i rekreacja na świeżym powietrzu.

  więcej informacji.pdf


  12.08.2014r.

  „XIII Biesiada Integracyjna”

  Dnia 12 sierpnia 2014r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się XIII Biesiada Integracyjna zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy współpracy z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie . Biesiada Integracyjna stała się coroczną, tradycyjną imprezą, w tym roku pod hasłem: „ Kto tańczy, śpiewa i się śmieje ten się nigdy nie starzeje”. Głównym celem spotkania była aktywizacja i integracja środowiska seniorów z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia, a także promocja twórczości kulturalnej i artystycznej.

  więcej informacji.pdf


  30.07.2014r.

  Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

  Od 1 sierpnia 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 31 października 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r. Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnzmstawie, ul. Pisudskiego 9 oraz na stronie internetowej ođrodka.

  29.07.2014r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi

  Zawiadomienie.pdf

  29.07.2014r.

  Informacja z otwarcia ofert

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 15 lipca 2014r.,
  Nr sprawy: OPS.IV.5004.1.3.2014 na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
  wpłynęło 9 ofert do dnia 25 lipca 2014r. do godziny 1500 .

  Informacja.pdf

  24.07.2014r.

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  W Krasnymstawie sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 3 Plus i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny prowadzi Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy ul. Plac 3-go Maja 29.

  16.07.2014r.

  „Pielgrzymka do Częstochowy i Krakowa dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

  >W dniu 16 lipca 2014 roku uczestnicy DDPS w Krasnymstawie wyjechali na dwudniową pielgrzymkę. Pierwszym punktem było nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Leśniowie. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali informację o historii sanktuarium, którą przedstawił Ojciec paulin, następnie zwiedzili kościół oraz pięknie zagospodarowany teren otaczający świątynię, przez który przepływa malowniczy strumyk wypływający z cudownego źródełka.

  więcej informacji.pdf


  15.07.2014r.

  "Wycieczka nad Zalew Żółtańce"

  W dniu 15 lipca 2014 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę nad Zalew Żółtańce koło Chełma. Podróż upłynęła szybko i w miłej atmosferze. Po podróży, seniorzy w dobrych humorach przeszli nad zalew szukając miejsca do wypoczynku, natomiast część grupy wyruszyła na spacer brzegiem jeziora.

  więcej informacji.pdf


  15.07.2014r.

  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - usługi

  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych na potrzeby projektu systemowego "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  Zapytanie ofertowe.pdf
  Formularz oferty.pdf
  Umowa.pdf

  14.07.2014r.

  „Piknik rodzinny w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

  W dniu 14 lipca 2014 roku w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się I Piknik rodzinny, w którym uczestniczyło około 90 osób. Organizatorem imprezy był Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy. Uczestnikami pikniku byli uczestnicy DDPS oraz sympatycy DDPS ze swoimi najbliższymi: dziećmi, wnukami i prawnukami lub młodszymi członkami swoich rodzin. Powitania gości i uczestników Pikniku dokonała kierownik DDPS Bożenna Pachla wraz ze swoją wnuczką Julią. Imprezę z cyklu „Łączymy pokolenia” zaszczycili swoją obecnością Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – Mariusz Antoniak oraz główny księgowy MOPS – Bożena Pleszczyńska.

  więcej informacji.pdf


  10-11.07.2014r.

  "Wycieczka do Warszawy"

  W dniach 10 - 11 lipca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę do Warszawy dla 14 osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych. Głównym celem wycieczki było poznanie stolicy, historii i genezy zwiedzanych miejsc oraz zapoznanie z cennymi obiektami przyrodniczymi. więcej informacji.pdf

  09.07.2014r.

  "WYJAZD AKTYWIZACYJNO - INTEGRACYJNY NA ROZTOCZE"

  W dniu 09.07.2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę do Zamościa i na Roztocze dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej" wraz z otoczeniem. więcej informacji.pdf

  26.06.2014r.

  "Spotkanie Grupy Obywatelskiej"

  W dniu 26.06.2014 roku zorganizowano spotkanie grupy obywatelskiej dla osób niepracujących z terenu Miasta Krasnystaw tj. bezrobotnych, poszukujących pracy, aby mogły podjąć działania zmierzające do poprawy swojej trudnej sytuacji życiowej.

  więcej informacji.pdf


  24.06.2014r.

  "Spotkanie edukacyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 24 czerwca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia przy współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie.

  więcej informacji.pdf


  24.06.2014r.

  Piknik Integracyjny pn. " Witamy lato" w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  W dniu 24 czerwca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano Piknik Integracyjny pn. "Witamy lato" dla 40 osobowej grupy uczestników ośrodka wsparcia.

  więcej informacji.pdf


  14.06.2014r.

  "Festyn Rodzinny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Dnia 14 czerwca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizował Festyn Rodzinny pod hasłem "Z rodziną najlepiej".

  więcej informacji.pdf


  3-4.06.2014r.

  „Wycieczka na trasie Bochnia – Częstochowa”

  W dniach 03 - 04.06.2014 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali dwudniową wycieczkę na trasie Bochnia - Częstochowa dla 14 osobowej grupy wsparcia "Krok w Przód"..

  więcej informacji.pdf


  30.05.2014r.

  "Majówka" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Dnia 30.05.2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne pn. "Majówka" dla uczestników grupy wsparcia ,,Krok w przód". Z uwagi na deszczową pogodę impreza odbyła się w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani pizzą, herbatą i kawą.

  więcej informacji.pdf


  27.05.2014r.

  "Dzień Matki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Dnia 27 maja 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki, zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia. Dzień Matki to święto, które uświadamia nam, że osobą, której zawdzięczamy w życiu najwięcej jest nasza matka. Ten dzień postanowiliśmy uczcić w sposób uroczysty i wyjątkowy. Wszystkim mamom serdeczne życzenia z tej okazji złożył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Mariusz Antoniak.

  więcej informacji.pdf


  27.05.2014r.

  " Spotkanie poświęcone pamięci św. Jana Pawła II "

  W dniu 22 maja 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Jana Pawła II oraz Jego drodze do świętości. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni tut. ośrodka wsparcia.

  więcej informacji.pdf


  23.05.2014r.

  I N F O R M A C J A

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, nieposiadających kont bankowych będzie dokonywana
  w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie ul. Mostowa 25, codziennie od poniedziałku do piątku
  w godz. 730 - 1700, w sobotę w godz. 730 - 1400 oraz w punktach kasowych BS od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1600 ,w sobotę w godz. 730 - 1330, za okazaniem dowodu wypłaty (KW) wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  21.05.2014r.

  AGREGATY DO OSUSZANIA POMIESZCZEŃ
  DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU POWODZI

  Informujemy, że na potrzeby osób poszkodowanych w wyniku powodzi Urząd Miasta Krasnystaw pozyskał agregaty służące do osuszania pomieszczeń. Osoby zainteresowane wypożyczeniem urządzeń proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego 9, tel. 82 576 23 24.

  21.05.2014r.

  Materiały informacyjne dotyczące postępowania z przedmiotami codziennego użytku, które zostały dotknięte powodzią

  Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi przygotowanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubilie. Udostępnione matriały określają reguły postępowania z wodą pitną, żywnością oraz pomieszczeniami i przedmiotami użytku codziennego, które zostały dotknięte powodzią. W przygotowanych materiałach znajdują się także informacje na temat zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych związanych z powodzią.

 • Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi

 • Woda do picia

 • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

 • Choroby zakaźne związane z powodzią

 • Żywność

 • 21.05.2014r.

  INFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA I WYPŁATY ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) informuję, że z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie w.w ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 30 czerwca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1548) z dniem 1 lipca 2013 r.

  więcej informacji.pdf

  WNIOSEK DLA OPIEKUNA 2014.pdf

  16.05.2014r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi

  Zawiadomienie.pdf

  15.05.2014r.

  Informacja z otwarcia ofert

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 29 kwietnia 2014r.,
  Nr sprawy: OPS.IV.5004.1.2.2014 na usługę przeprowadzenia szkolenia (usługa trenerska) pt.: Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz Trening kompetencji zawodowych, realizowanego w ramach projektu "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
  wpłynęło 17 ofert do dnia 09 maja 2014r. do godziny 1500 .

  Informacja 1.pdf
  Informacja 2.pdf

  05.05.2014r.

  "Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych"

  "Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Są niezwykle barwne i towarzyszy im wiele obrzędów, które warto przekazywać kolejnym pokoleniom, a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę na naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy"

  Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych.pdf

  05.05.2014r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

  przetarg na sprzedaż autobusu
  Mercedes Benz Sprinter 416 CDI

  Zarządzenie.pdf
  Ogłoszenie o przetargu.pdf
  Formularz ofertowy.pdf
  Umowa sprzedaży.pdf


                         

  05.05.2014r.

  SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄCEGO PROJEKT
  pn. "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Dnia 29 kwietnia 2014r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste spotkanie rozpoczynające realizację projektu w latach 2014-15r. W spotkaniu udział wzięło 64 osób, w tym uczestnicy projektu wraz z otoczeniem, zespół projektowy oraz zaproszeni goście - kadra kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz Burmistrz Krasnegostawu Pan Andrzej Jakubiec

  Spotkanie.pdf

  29.04.2014r.

  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - usługi

  Realizację usługi przeprowadzenia Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 16 osób oraz Treningu kompetencji zawodowych dla 16 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Aktywność popłaca wsparcie i aktywizacja zawodowo - społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Ogłoszenie.pdf
  Zapytanie ofertowe.pdf
  Formularz oferty.pdf

  24.04.2014r.

  "Spotkanie Wielkanocne"

  W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbyło się "Spotkanie Wielkanocne" uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej".
  Spotkanie Wielkanocne.pdf


  23.04.2014r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie
  serdecznie zaprasza wszystkich uczestników projektu

  zaproszenie na spotkanie.pdf


  19.03.2014r.

  Spotkania z okazji "Dnia Kobiet"

  W dniu 18 marca 2014 r. w ramach spotkań grupy samopomocowej Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano spotkanie związane z obchodami Dnia Kobiet, w którym uczestniczył Pan Mariusz Antoniak- Dyrektor MOPS , Pani Ewa Jastrzębska - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej oraz Pani Monika Sawa - koordynator projektu.

  Dzień Kobiet.pdf

  17.04.2014r.

  Szacowanie wartości treningów

  wiecej informacji

  16.04.2014r.

  Wynik naboru na stanowisko Psychologa, Terapeuty uzależnień oraz Doradcy zawodowego wynik.pdf


  Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne lista.pdf

  11.04.2014r.

  "Spotkanie Wielkanocne"

  W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód".
  Wielkanocna zbiórka żywności.pdf

  10.04.2014r.

  Projekt „Kapitał na starcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekt „Kapitał na starcie” realizowany jest w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

  Kapitał na starcie.pdf

  09.04.2014r.

  Podziękowanie

  Zarząd Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom a także społeczności naszego miasta za udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności zorganizowanej w dniach 04-05.03.2014r. wspólnie z Fundacją Banku Żywności w Lublinie.

  podziekowanie.pdf

  07.04.2014r.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Doradca zawodowy

  Ogłoszenie.pdf
  Załącznik.doc

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Psycholog

  Ogłoszenie.pdf
  Załącznik.doc

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Terapeuta uzależnień

  Ogłoszenie.pdf
  Załącznik.doc

  06.04.2014r.

  "Wielkanocna zbiórka żywności"

  W dniach 04 – 06 kwietnia 2014 roku w ramach akcji „Wielkanocna zbiórka żywności” zebrano 305 kg żywności trwałej.
  Wielkanocna zbiórka żywności.pdf

  31.03.2014r.

  WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

  W imieniu Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej,
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz Fundacji Banku Żywności w Lublinie
  zapraszamy do wsparcia "Wielkanocnej Zbiórki Żywności",
  która odbędzie się w dniach :
  4 kwietnia 2014 r. (piątek) w godzinach 1300 - 1700
  5 kwietnia 2014 r. (sobota) w godzinach 1000 - 1400


  na terenie 3 lokalnych sklepów :
  1. Sklep "Biedronka" ul. Nieczaja
  2. Sklep "Biedronka" ul. Zakręcie
  3. Sklep "Tesco" ul. Zakręcie


  Łącznie 18 wolontariuszy zbierać będzie artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia codziennej potrzeby takie jak: mleko, mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbatę, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne.
  Paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi, trafią w pierwszej kolejności do wielodzietnych lub niepełnych rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

  Wielkanocna Zbiórka Żywności.pdf


  27.03.2014r.

  "ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE. DODATKOWA POMOC DLA RODZICÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO.

  Osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,którym na miesiące styczeń, luty i marzec 2014r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące tj. od kwietnia do grudnia 2014r. W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014r., poz. 320 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014r. Rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub inne osoby spełniające warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą po 820zł miesięcznie do końca roku 2014r. Postępowanie zostanie wszczęte z urzędu, a następnie będzie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


  18.03.2014r.

  "O G Ł O S Z E N I E

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie prowadzi zbiórkę odzieży, pościeli, mebli
  i sprzętu AGD dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krasnegostawu.
       Zbiórka odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul.Piłsudskiego 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.


  21.03.2014r.

  "Spotkanie międzypokoleniowe - dzieci dla seniorów"

  W dniu 21 marca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie w ramach integracji międzypokoleniowej. Uczestników DDPS odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej.

  spotkanie dzieci z seniorami.pdf


  14.03.2014r.

  "Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

  Dnia 14 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Monika Sawa, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Regina Hałas i Agnieszka Kowalczyk. Uczestniczki spotkania z okazji „Dnia Kobiet” otrzymały tulipany, następnie biesiadowały spożywając owoce i ciasta przy stole, do którego same przygotowały nakrycia.

  Dzień Kobiet.pdf


  13.03.2014r.

  "Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

  Dnia 13 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięło udział 12 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Na spotkanie została zaproszona Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska.

  Dzień Kobiet.pdf


  12.03.2014r.

  "Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

  Dnia 12 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestniczek grupy wsparcia " Razem Łatwiej''.

  Dzień Kobiet.pdf


  11.03.2014r.

  "Spotkanie edukacyjne
  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

       W dniu 11 marca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia.      Wykład na temat zdrowia, profilaktyki oraz zdrowego odżywiania wygłosiła Pani Bogumiła Prymaczuk - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie.

  spotkanie edukacyjne.pdf


  07.03.2014r.

  "Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej"

  Dnia 7 marca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Dzień ten upłynął pod znakiem muzyki i dowcipu. Już w chwili rozpoczęcia uroczystości zrobiło się gwarno i wesoło. Życzenia zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń złożyła wszystkim Kierownik ośrodka wsparcia - Bożenna Pachla.

  Dzień Kobiet.pdf


  27.02.2014r.

  „Zabawa taneczna z okazji Tłustego Czwartku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej”

  W dniu 27 lutego 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Tłustego Czwartku, dla 40 osobowej grupy uczestników ośrodka wsparcia.

  tlusty czwartek.pdf


  14.02.2014r.

  „Spotkanie z okazji Dnia Zakochanych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej”

  Dnia 14 lutego 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Święta Zakochanych, dla 40 osobowej grupy uczestników ośrodka wsparcia.

  Walentynki.pdf


  03.02.2014r.

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  Numer ogłoszenia: 37906 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  ogłoszenie.pdf


  25.01.2014r.

  Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  W dniu 25 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano po raz kolejny zabawę choinkową dla 85 osobowej grupy dzieci wywodzących się z rodzin najuboższych z terenu Krasnegostawu przy wsparciu finansowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie oraz lokalnych sponsorów.
  Zabawa choinkowa.pdf


  GALERIA


                         


  17.01.2014r.

  Dzień Babci i Dziadka

  W dniu 16 stycznia 2014 roku podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 w Krasnymstawie uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły laurki.
  Dzień Babci i Dziadka.pdf


  15.01.2014r.

  Spotkanie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Dnia 15 stycznia 2014 roku w Dzienny Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie. Seniorzy wysłuchali najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek zagranych na skrzypcach. Wykonane z sercem, ale i kunsztem kolędy przedłużyły refleksyjny nastrój świąt w DDPS. Występ nagrodzony został entuzjastycznymi oklaskami, a zgromadzeni seniorzy nie kryli swojej radości i wzruszenia.
  koncert kolęd.pdf


  14.01.2014r.

  Spotkania Noworocznego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Dnia 14 stycznia 2014 roku o godz.1400 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Noworoczne dla społeczności DDPS. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Ośrodka - Bożenna Pachla, która wszystkim obecnym uczestnikom przedstawiła nowo zatrudnionego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusza Antoniaka. Delegacja uczestników powitała Dyrektora życząc satysfakcjonującej pracy zawodowej. Następnie Kierownik - Bożenna Pachla złożyła wszystkim zgromadzonym pracowników oraz uczestników ośrodka wsparcia życzenia noworoczne
  Spotkanie Noworoczne.pdf


  14.01.2014r.

  Oświadczenie dotyczące przedłużenia związania ofertą
  "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  oświadczenia.pdf


  07.01.2014r.

  Oświadczenie dotyczące przedłużenia związania ofertą
  "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  oświadczenia.pdf