Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Organizacja i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, których głównym celem jest stworzenie normalnych warunków życia osobom objętych tą formą wsparcia poprzez przystosowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie, wszechstronny rozwój ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Adresaci: podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie posiadający indywidualne decyzje administracyjne

Zakres wsparcia: Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych jest zgodny z decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz dostosowany do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi te mogą obejmować:
a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, życiowych szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość i higienę o wygląd itp.
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi .

b) pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
pomoc w odstępstwie do świadczeń zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
pomoc w wykupywaniu leków lub zamawianiu leków w aptece,
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
pomoc w dotarciu do placówek zdrowia,
rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zespół wsparcia :

Koordynator usług - Elżbieta Kogut tel. 82 576 69 00
Realizatorzy usług :
pielęgniarki,
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
rehabilitanci,
pracownik socjalny,
pedagodzy.           

Siedziba
ul. Piłsudskiego 9
pokój nr. 102
tel. 82 576 22 81
e-mail: ksozp@interia.plKrasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia