Ruszyła XII edycja prac społecznie - użytecznych w Krasnymstawie

       52 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Krasnegostawu, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2017 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych.


        Program prac społecznie - użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i realizowany jest w Krasnymstawie od 2006 roku. Prace społecznie - użyteczne zostały zorganizowano na podstawie Porozumienia Nr 01/2017 zawartego w dniu 27.01.2017 roku pomiędzy Powiatem Krasnostawskim reprezentowanym przez Starostę Krasnostawskiego przy współpracy z Miastem Krasnystaw, reprezentowanym przez Burmistrza Krasnegostawu. W 2017 roku Program będzie realizowany w 17 instytucjach – Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6, Przedszkolu Nr 8, Żłobku Miejskim, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 4, Zespole Szkół Nr 5, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Krasnostawskim Domu Kultury, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Urzędzie Miasta, NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno - Terapeutycznym oraz Młodzieżowym Domu Kultury. Osoby wykonujące prace otrzymywać będą świadczenia w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy, zaś wymiar wykonywania pracy wynosi 40 godzin miesięcznie. Łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 22 880 godzin. Osoby do prac społecznie - użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych z nimi indywidualnych planów rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb na zasadach określonych w kontraktach socjalnych.
       Całkowity koszt Programu w 2017 roku wyniesie 185 328 zł, z tego 60% wynagrodzenia osób skierowanych do prac społecznie - użytecznych stanowić będzie budżet państwa - Starosta (powiatowy urząd pracy), a 40% - budżet gminy.