Zabawa choinkowa

20170127 m

Sekcja Pomocy Środowiskowej informuje, że w dniu 21.01.2017r zorganizowana została we współpracy ze Świetlicą Dziennego Wsparcia dla dzieci i młodzieży zabawa choinkowa dla 80 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę rozpoczęła Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie witając dzieci z opiekunami oraz zaproszonych gości, Pana Wojciecha Kowalczyka z-ca Burmistrza Krasnegostawu, Panią Agnieszkę Pocińską-Bartnik Przewodniczącą Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Panią Marię Radczuk Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Panią Agnieszkę Bukowską Wiceprezesa Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz organizatorów zabawy choinkowej tj. pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownika Świetlicy Dziennego Wsparcia Panią Martę Soczyńską.

Czytaj więcej...

Występ wychowanków Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w 25 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

2 mDnia 15 stycznia 2017 roku nasi wychowankowie Świetlicy wsparli występem tanecznym już 25 akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo to, że był to ich pierwszy tak poważny występ na scenie Krasnostawskiego Domu Kultury w Krasnymstawie, to był bardzo udany i cieszył się dużym aplauzem publiczności.
Podziękowania dla Pani Żanety Poźniak za choreografię i przygotowanie wychowanków Świetlicy do występu tanecznego.

Czytaj więcej...

Program wsparcia dla rodzin 'Za życiem'

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania

Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Termin 12 miesięcy na złożenie wniosku dla dziecka urodzonego np. 5 maja 2016 r. upłynie 5 maja 2017 r., dla dziecka urodzonego 10 marca 2017 r. upłynie 10 marca 2018 r., itd.

Zgodnie z ustawą niezbędnym warunkiem do przyznania świadczenia jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza;

z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.

Zatem zaświadczenie lekarskie uprawniające do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy powinno zawierać:

literalnie zapis: " u dziecka zdiagnozowano:

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

albo

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu."

pieczątkę i podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

pieczątkę zakładu opieki zdrowotnej.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniemo pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Ponadto, otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednorazowe świadczenie, nie podlega również egzekucji ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),

Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw powinny składać wnioski wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, pokój 1 i 2 (parter).

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00,

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 82 576 23 24 (wew. 105 lub 123).

 

Do pobrania

· wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

· zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Dokumenty

· Informator MRPiPS dot. Programu "Za życiem"

· Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

· Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Widzisz - reaguj - zadzwoń

W związku z nadchodzącymi mrozami przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy. Zawiadamiajmy odpowiednie służby. Może to być policja czy straż miejska. Możemy powiadomić pracowników socjalnych w najbliższym ośrodku pomocy społecznej. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Schroniska dla bezdomnych przyjmują coraz więcej potrzebujących. Noclegownie, choć już są pełne przyjmują wszystkich. W razie potrzeby wykorzystane będą zapasowe materace.

W Polsce są placówki oferujące schronienie i ciepły posiłek osobom bezdomnym. Nie są skazani na koczowanie w pustostanach, na działkach czy w piwnicach. Jednak, właśnie z uwagi na swoją sytuację, mają ograniczony dostęp do informacji o schroniskach lub noclegowniach.

"Zbliżające się bardzo niskie temperatury będą sprawdzianem dla nas wszystkich. Pamiętajmy o tych, którzy nie mają gdzie się przed nimi schronić" - apeluje minister Elżbieta Rafalska.

Wykaz bezpłatnych infolinii dla bezdomnych, w których można uzyskać informacje na temat najbliższego schroniska, podobnie jak wykaz placówek, zapewniających wsparcie osobom bezdomnym we wszystkich województwach, znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny.

widzisz reaguj zadzwon WWW

Schronienie w okresie zimowym bezdomni mogą znaleźć w noclegowaniach, ogrzewalniach i schroniskach oferujących czasowy pobyt i opiekę wspomagającą.

 "Szczególnie teraz powinniśmy zwracać uwagę na osoby narażone na zamarznięcie. Żeby kogoś uratować, wystarczy telefon do właściwych służb - policji czy straży miejskiej" - apeluje minister Elżbieta Rafalska.

 Pomocnymi informacjami dysponują wszystkie urzędy wojewódzkie i urzędy gminne. Dane organizacji charytatywnych,  fundacji i organizacji pozarządowych łatwo można znaleźć w internecie.

 We wszystkich województwach działają Centra Zarządzania Kryzysowego, które są zobowiązane do wskazywania miejsc w placówkach dla osób bezdomnych tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również bezpłatne infolinie. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa.

Wydawanie art. spożywczych

bank zywnosci

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy września 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Programem objętych będzie 440 osób.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
WYDAWANE SĄ W:
PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
W GODZINACH 8.00 – 10.00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy realizacji talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

 

Ogłoszenie.pdf